WSPARCIE PRZY PROCESACH BUDOWLANYCH


Bezpieczna budowa to gwarancja sukcesu – inwestuj w bezpieczeństwo.

Wsparcie BHP, PPOŻ i gospodarki odpadami w procesie budowlanym jest ważne nie tylko ze względu na przestrzeganie przepisów prawa, ale także ze względu na dobre praktyki budowlane i dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

NASZA OFERTA


Przygotowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót

Przygotujemy IBWR, która pozwoli Tobie spełnić wymóg prawny jej opracowania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych oraz pozwoli na zaznajomienie z jej treścią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Szkolenia BHP, PPOŻ i gospodarowania odpadami

Zapewniamy odpowiednie szkolenie pracowników z zakresu bhp, ppoż. i gospodarowania odpadami, w tym szkolenia związane z bezpiecznym używaniem narzędzi, maszyn oraz szkolenia z pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wypadków.

Kontrola wyposażenia budowy

Zapewniamy kontrole posiadania odpowiedniego wyposażenia budowy, w tym sprzętu ochronnego, drabin, rusztowań, platform roboczych oraz oznakowania terenu budowy, zgodnie z przepisami, projektem oraz standardami Inwestora.

Kontrola zarządzania odpadami na budowie

Zapewniamy kontrole właściwego gromadzenia i sortowania odpadów powstałych w procesie budowlanym oraz obsługę ich usuwania, zgodnie z wymaganiami prawnymi i ekologicznymi.

Przygotowanie informacji o odpadach

Opracowana przez nas dokumentacja pozwoli Wykonawcy na zapewnienie właściwego gromadzenia, sortowania i usuwania odpadów powstałych w procesie budowlanym, zgodnie z wymaganiami prawnymi i ekologicznymi oraz z wymaganiami Inwestora.

Przygotowanie dokumentacji dla uruchomienia budowy

Zapewniamy wsparcie w procesie przygotowania Projektu Organizacji Robót, instrukcji ppoż., instrukcji zabezpieczenia przed upadkiem, Planu ratunkowego dla upadku z wysokości i Planu BIOZ.

Nadzór BHP i PPOŻ.

Monitorujemy przestrzeganie zasad bhp i ppoż. oraz prawidłowego gospodarowania odpadami na terenie budowy.

Kontrola i użytkowanie stanu technicznego maszyn i narzędzi

Zapewniamy regularne kontrole wykonania przeglądów i napraw maszyn oraz narzędzi, a także ich odpowiedniego przechowywania i konserwacji.