utrzymanie porządku

Nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W zeszłym roku pojawiły się dwie nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wprowadziły kilka zmian. Wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także przyczynić się do zahamowania wzrostu kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. Część zmian weszła w życie w 2021 roku, a część od 1 stycznia 2022 roku. Co wprowadziły nowele ustawy:

  1. Dodano obowiązki wytwórców odpadów komunalnych, zobowiązując ich do selektywnego zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku, a także z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
  2. Wprowadzono możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Pozwoli to na uniknięcie zbiorowej odpowiedzialności za niesegregowanie odpadów i indywidualne rozliczenie segregacji przez poszczególnych  właścicieli lokali, a nie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
  3. Wprowadzono możliwość zastosowania odstępstwa  dla poszczególnych gmin od selektywnego zbierania odpadów. Odstępstwo będzie dotyczyć możliwości łącznego zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, ale po spełnieniu co najmniej trzech warunków określonych w ustawie. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na czas oznaczony.
  4. Wprowadzono nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków jednorodzinnych lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie gospodarki odpadami? sprawdź naszą ofertę:
https://sekuramedio.pl/gospodarka-odpadami/

Podobne wpisy