Zasady wykonywania prac przy sieciach oraz urządzeniach energetycznych.

Zasady wykonywania prac przy sieciach oraz urządzeniach energetycznych.

W 2021 roku sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowała zapisy art. 54 w zakresie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dotychczas zapis ust. 2 zawarty w wymienionym artykule miał brzmienie: „Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.” . Zapis ten sprawiał wiele problemów interpretacyjnych, co skutkowało różnym podejściem przy dopuszczeniu firm podwykonawczych do prac eksploatacyjnych.

Nowy zapis w brzmieniu:

Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1. Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych:

1) w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych;

2) będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;

3) reprezentujące organy nadzoru;

4) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.”

ustawodawca doprecyzował znaczenie zapisu ust. 2, dążąc do ujednolicenia podejścia dla prac eksploatacyjnych przy sieciach i urządzeniach energetycznych.”

Należy nadmienić, że jest to lista zamknięta. Stąd na przedsiębiorstwie / właścicielu urządzeń energetycznych spoczywa obowiązek doprecyzowania grup zawodowych, które będą mogły realizować prace bez posiadania świadectw kwalifikacyjnych. Wymóg taki wskazano w §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy