PRACE GAZONIEBEZPIECZNE

CZYM SĄ PRACE GAZONIEBEZPIECZNE?

Jest to grupa prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych, napełnionych lub napełnianych gazem ziemnym oraz opróżnianych z gazu ziemnego, podczas których może dojść do wypływu gazu ziemnego powodującego zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pożaru. Zasady bhp dla tych prac reguluje rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (DZ.U. 2010 POZ. 6).

JAKIE PRACE ZALICZAMY DO PRAC GAZONIEEZPIECZNYCH?

Do prac gazoniebezpiecznych zalicza się w szczególności:
1) prace w pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występuje zagrożenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy wybuchowości czynnika wybuchowego;
2) prace w nawanialniach i w magazynach środka nawaniającego gaz ziemny;
3) prace przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego;
4) odpowietrzanie, opróżnianie i napełnianie sieci gazowych i instalacji gazowych, w tym metodą próżniową;
5) badanie i czyszczenie tłokiem czynnych gazociągów;
6) prace związane z dehydratyzacją;
7) prace spawalnicze prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych w strefach zagrożonych wybuchem.

KTO MOŻE WYKONYWAĆ PRACE GAZONIEBEZPIECZNE?

Prace gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa
energetycznego. Ponadto wykonywanie prac przez co najmniej dwóch pracowników zapewnia asekurację osoby bezpośrednio wykonującej pracę. Należy pamiętać, że osoba asekurująca nie może być zajęta innymi pracami poza asekuracją.

ZMIANY W PODEJŚCIU DO SKŁADU ZESPOŁU ROBOCZEGO.

Dotychczas przyjęło się, że zespół realizujący pracę składał się z dwóch pracowników, z których co najmniej jedna powinna posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne, a druga jedynie eksploatacyjne. Łączono w ten sposób wymóg zapewnienia asekuracji i nadzoru.

W okresie epidemii sars cov 2, Minister Klimatu i Środowiska, w rozporządzeniu z dnia 10 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708) doprecyzował wymagania dla zespołów roboczych realizujących prace gazoniebezpieczne.

W § 14 rozporządzenia ((DZ.U. 2010 POZ. 6) wprowadził następujące zmiany:
1) po ust. 3 dodano ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po odwołaniu tych stanów dopuszczalne jest wykonywanie prac gazoniebezpiecznych przez dwóch pracowników bez nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przynajmniej jeden z tych pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru.”;
2) dodano też ust. 5 w brzmieniu:
„5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po odwołaniu tych stanów dopuszczalne jest wykonywanie prac gazoniebezpiecznych, o których mowa w ust. 4, bez nadzoru, o którym mowa w ust. 1.”.

Zapisy te wymuszają na wszystkich przedsiębiorcach realizujących prace gazoniebezpieczne, po okresie epidemi lub stanu nadzwyczajnego, dostosowanie się do doprecyzowanych przepisów. Te podmioty, które dotychczas realizowały prace gazoniebezpieczne zespołami składającymi się z dwóch pracowników, będą musiały przywrócić wymagany skład do 1+2, tj. pracownik dozoru i dwóch pracowników bezpośrednio realizujących pracę.

Potrzebujesz wiedzy lub szkoleń z zakresu prac gazoniebezpiecznych? Skontaktuj się z nami

Podobne wpisy