ustawa o ochronie przeciwpożarowej

REWOLUCYJNE ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

10 sierpnia 2022 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490). Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1557)

 Wprowadzone zmiany doprecyzowały obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w obszarze urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Dotychczas ustawa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 nakazywała aby Właściciel zapewnił konserwację oraz naprawę urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Obecnie Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest obowiązany zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Jak widać dodano obowiązek zapewnienia zapewnienia przeglądów technicznych.

Ponadto rozszerzono sposoby potwierdzania uzgodnień dokonywanych przez rzeczoznawców, określonych w art. 6d  zmienianej ustawy. Obecnie rzeczoznawca będzie mógł uzgodniony projekt potwierdzać w przypadku jego sporządzenia w postaci:

1) papierowej –przez opatrzenie go pieczęcią i podpisem;

2) elektronicznej –przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia opatrzonej tym podpisem, która stanowi załącznik do projektu.

Dla postaci elektronicznej wersji projektu dodano kartę uzgodnienia, która zgodnie z nowym ust.1a dodanym do art. 6 zawiera w szczególności:

1) nazwę, rodzaj i datę opracowania uzgodnionego projektu;

2) lokalizację obiektu budowlanego lub urządzenia przeciwpożarowego; 3) datę dokonania uzgodnienia;

4) stwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag albo z uwagami;

 5) uwagi – w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami.

W związku z wprowadzeniem możliwości potwierdzania uzgodnień wersji elektronicznych projektów doprecyzowano uprawnienia komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie potwierdzania uzgodnień projektów w postaci elektronicznej. Stosowne zapisy dodano poprzez zmianę brzmienia art. 6f ust. 1.

Dodatkowo w art. 6g zmieniono brzmienie pkt. 4 i 5. Nowe zapisy otrzymały następujące brzmienie:

„4) wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia potwierdzających uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego,

5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, oraz wzór tego zawiadomienia.”

Podobne wpisy