Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w okresie zimowym

Zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60.289), pracownikom wykonującym prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, przysługują posiłki, które zapewnia pracodawca. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Należy nadmienić, że posiłki przysługują pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

Poza powyższym pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy. Dla opisywanego przypadku będą to napoje gorące.

Od 1 września 2023 roku rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie e w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, „Podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody: stanowiące wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.”. Zakup napoi również jest wyłączona z podstawy wymiaru składek.

Podobne wpisy