woda-powierzchniowa

Rozliczenia pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych.

Zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.
Układ wyników pomiarów ilości wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi powinien być przekazywany w formie, które określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód (Dz. U. z 2020 r. poz. 144).
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 477 kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki, podlega karze grzywny.

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy