Inspektor ppoz

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – PODSTAWA SZKOLENIA.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej reguluje status inspektora ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie ustala zasady nabywania uprawnień, zasady szkolenia  i okres ważności nadanych uprawnień.

Aktem wykonawczym regulującym tematykę szkoleń umożliwiających nabycie uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej, reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej Dz.U. z 2015 r. poz. 1964.

Rozporządzenie określa:

1) zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;

2) elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej;

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;

5) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zwane dalej „szkoleniami”

Trzeba nadmienić, że szkolenie inspektorów obejmuje:

1) organizację ochrony przeciwpożarowej;

2) obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

3) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

4) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

5) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia;

6) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

7) zasady ewakuacji ludzi i mienia;

8) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Potrzebujesz usług inspektora ochrony przeciwpożarowej? Skontaktuj się z nami

Podobne wpisy