Szkolenia BHP, Ppoż, z pierwszej pomocy, wysokościowe

SZKOLENIA BHP – DLA KOGO?

Szkolenia bhp są wymagane Kodeksem pracy, który w art. 2374 nakłada na pracodawców obowiązek zaznajamiania pracowników z przepisami BHP.  Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1860).

Wspomniane rozporządzenie wskazuje, że szkolenia okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy nadmienić, że strażak OSP podlega szkoleniom BHP zgodnie z art. 8 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z póź. zm.), prowadzonym nieodpłatnie przez Państwową Straż Pożarną. Program szkolenia strażaka OSP obejmuje między innymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1860). Więcej na ten temat w tekście o „szkoleniach BHP dla strażaka OSP”.

SZKOLENIA BHP SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami bhp dla siebie i swoich pracowników skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY lub zadzwoń pod numer tel. 536 744 998

Więcej o naszych usługach dostępne w ofercie:

Podobne wpisy