OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA ATMOSFERY WYBUCHOWEJ

Aktem prawnym regulującym minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, jest  rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138, poz. 931).

Rozporządzenie to określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa. Należy zwrócić uwagę, że opisywane rozporządzenie nie zawęża zagadnień do samych pracowników, ale obejmuje swoim zakresem inne osoby pracujące, tj.:

  • osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek,
  • studentów lub uczniów odbywających zajęcia praktyczne,
  • osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne.

Takie działanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom realizującym prace w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Głównym narzędziem dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa, jest ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Wyjściem do opracowania oceny ryzyka i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem jest ocena zagrożenia wybuchem opracowywana dla obiektów i terenów przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane. Wymóg opracowania oceny zagrożenia wybuchem wprowadza rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Ocena zagrożenia wybuchem jest czym innym niż ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej. Częste są przypadki mylenia tych ocen, co prawdopodobnie jest związane z zapisem §37 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który to pozwala zawrzeć w jednym dokumencie ocenę zagrożenia wybuchem i ocenę ryzyka. Trzeba jednak pamiętać, że ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej wykonujemy po stwierdzeniu, że takie zagrożenie występuje. To zaś możemy stwierdzić wykonując najpierw ocenę zagrożenia wybuchem. Zachowanie kolejności ocen pozwala na minimalizację dokumentacji w przypadku, gdy ocena zagrożenia wybuchem nie wykaże takich zagrożeń.

Przykładem takiego podejścia jest sporządzenie oceny zagrożenia wybuchem dla stanowisk ładowania akumulatorów wózków elektrycznych, o czym pisaliśmy w tekście Ocena zagrożenia wybuchem stanowisk ładowania wózków elektrycznych.

Jeżeli potrzebujesz OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM, OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA W MIEJSCACH PRACY ATMOSFERY WYBUCHOWEJ oraz DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM skontaktuj się z nami przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub zadzwoń pod numer tel. 536 744 998. OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA już od 500 zł.

Podobne wpisy