praca zdalna

Praca zdalna a obowiązki bhp

Praca zdalna została wprowadzona w okresie pandemii covid 19. Czas ten pokazał, że w wielu sytuacjach jest to dobre rozwiązanie i może mieć zastosowanie w przyszłości. Idąc naprzeciw oczekiwaniom rynku rząd skierował do sejmu projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadzający regulacje w zakresie pracy zdalnej. Obecnie jest on rozpatrywany przez sejm (Druk nr 2335). Przywołany projekt w art. 6731 §5 wskazuje aby  w ocenie ryzyka pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnić w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo- szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Lista jest listą otwartą więc każdy pracodawca może ją poszerzyć o dodatkowe zidentyfikowane zagrożenia, uzależnione od specyfiki pracy zdalnej. W projekcie ustawy przewidziano elastyczne podejście do oceny ryzyka i zaproponowanym projekcie umożliwił pracodawcom sporządzenie uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej. Nałożono jednak obowiązek na pracodawców aby na podstawie wyników sporządzonej oceny została opracowana informacja zawierającą:

1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;

2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;

3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;

4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie zobowiązany do potwierdzenia w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznania się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

Dodatkowo dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej będzie uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy. Organizacja stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii pozostanie po stronie pracownika.

Podobne wpisy