ochrona ppoż. w lasach

ZMIANY W PRZEPISACH PPOŻ. DLA LASÓW

18 sierpnia 2022 roku wchodzi w życie rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W nowelizacji przepisów skupiono się na uregulowaniu kwestii dotyczącej zakresu stosowania zaworów hydrantowych Ø 52 w budynkach wysokich i wysokościowych, a także w szerokim zakresie kwestii związanych z wymaganiami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

W obszarze wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów skupiono się na doprecyzowaniu rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w lasach:

 1. dopuszczono:
 2. dwa zbiorniki sztuczne z łącznym zapasem wody co najmniej 50 m3, jeżeli zapas wody w każdym z tych zbiorników jest nie mniejszy niż 20 m3,
 3. studnię z pompą oraz z hydrantem zewnętrznym o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s lub innym punktem poboru wody o tej wydajności z nasadą tłoczną typu 75 albo 110;

 4. określono wymagania dotyczące wymiarów stanowiska czerpania wody, m.in. jego odległość od miejsca, w którym pobierana jest woda ze źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz rozwiązania w zakresie dostępu do tego miejsca;
   
 5. określono czasokresy i sposoby poddawania przeglądom i czynnościom konserwacyjnym źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz rozwiązań technicznych przewidzianych do poboru wody z tych źródeł;
   
 6. ustalono obowiązek umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczące ochrony przeciwpożarowej przy:
 7. parkingach leśnych oraz  innych miejsc wyznaczonych do postoju pojazdów w lesie,
 8. ogólnodostępnych miejsc w lesie wyznaczonych do rozpalania ognia,
 9. znajdujących się w lesie pól biwakowych oraz kempingów.

Obowiązek umieszczenia tablic leży po stronie właścicieli, zarządców lub użytkowników lasów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia zmienianego.

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1620

Podobne wpisy