ŚRODOWISKO – ZMIANA W PRZEPISACH O PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

22 lipca 2022 roku została ogłoszona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U.2022 Poz.1726), która wprowadza nowe sankcje za zanieczyszczanie środowiska.

Ustawodawca przyjął za priorytet ochronę środowiska naturalnego przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku. Dotychczasowe sankcje karne były niewystarczające, co podkreślono w uzasadnieniu do ustawy. Intencją ustawodawcy dla wprowadzonych zmian przepisów było aby reakcja karna odpowiadała stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz rzeczywistym względom prewencji ogólnej i indywidualnej.

Nowelizacja przepisów wprowadza kary ograniczenia wolności za zanieczyszczanie gleby lub wody albo  wyrzucanie do lasu kamieni, odpadów, złomu lub padliny niebędących odpadami lub innych nieczystości, albo zaśmiecanie lasu w inny sposób.

Zmiany wprowadzono w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328), w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070), w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138), w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358, z 2021 r. poz. 1177 oraz z 2022 r. poz. 1488), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Zmiany wchodzą w życie 5 września 2022 r.

Podobne wpisy