Opakowania po chemii

Kiedy opakowania po chemii gospodarczej są odpadami komunalnymi?

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku definicja odpadów komunalnych określa, że przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych

Użyte w definicji sformułowania „charakter” wskazuje na „zespół cech właściwych danemu przedmiotowi lub zjawisku, odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju”.  Stąd, żeby stwierdzić czy mamy do czynienia z odpadami komunalnymi bądź  pochodzącymi z działalności musimy odnieść się do sposobu wytworzenia odpadów oraz ich ilości.

Odpady opakowaniowe po chemii gospodarczej powstające na przykład w wyniku działalności firmy świadczącej usługi porządkowe charakteryzują się powstawaniem większej ilości tych odpadów niż ilość tych odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Choć sposób ich wytworzenia jest zbliżony to ich ilość jest znacznie większa niż w gospodarstwie domowym. Stąd odpad opakowaniowy po chemii gospodarczej wytworzony w wyniku usługi sprzątania kwalifikowany będzie jako odpad inny niż komunalny.

Podstawa prawna: Ustawa o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 699)

Potrzebujesz doradztwa w zakresie gospodarki odpadami? sprawdź naszą ofertę:
https://sekuramedio.pl/gospodarka-odpadami/

Podobne wpisy