BHP W SZKOLE

Publiczne i niepubliczne szkoły oraz placówki oświatowe mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i higienę ukierunkowaną na warunki nauki. Głównym aktem regulującym te zagadnienie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

Dodatkowo, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych w szkołach i placówkach mają oparcie w przepisach bhp wydanych w obszarze prawa pracy, w zakresie nieregulowanym w prawie oświatowym. Są to między innymi:

1) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844; t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) skupiające się w szczególności na:

  • obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i terenie;
  • procesach pracy;
  • pomieszczeniach i urządzeniach higienicznosanitarnych.

2) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1139 ze zm.),

3) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r. poz. 796),

4) inne szczegółowe przepisy bhp dotyczące prac wykonywanych w danej szkole.

Szkolenia bhp pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach są realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Jeżeli jesteś zainteresowany usługami bhp, w tym szkoleniami bhp to sprawdź naszą OFERTĘ USŁUG BHP oraz OFERTĘ SZKOLEŃ – Sekura Medio i skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń pod numer tel. 536 744 998.

Podobne wpisy