Zmiany w ochronie przeciwpożarowej

PRZEPROWADZANIE OKRESOWYCH BADAŃ LEKARSKICH STRAŻAKA RATOWNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 828) określił zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (OSP). Od 15 kwietnia 2022 r. okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadzane będą nie rzadziej niż raz na trzy lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej. Datę następnego badania określa lekarz wykonujący badania.

ZAOPATRZENIE WODNE W BUDYNKACH WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH

Nowością jest planowane wprowadzenie regulacji zapewniającej ujednolicenie zasad związanych z zaopatrzeniem wodnym w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji. Dotychczas zasady dla tych obiektów nie były regulowane. Jeżeli rozporządzenie przejdzie proces legislacji  i zostanie zatwierdzony do stosowania wówczas proponowany zapis zostanie wprowadzony jako § 19 ust. 6, tym samym wprowadzi obowiązek stosowania zaworów 52 w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.

Ustawodawca przewiduje również zmiany w Zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów co powinno pozwolić na poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej przy zmieniającym się klimacie. Planowane jest gruntowne przeredagowanie § 39 z jednoczesnym uzupełnieniem o nowe zapisy regulujące warunki pozyskania wody. Treść projektu znajdziesz tutaj.

NOWE PRZEPISY POPRAWIAJĄCE OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021.2088).Pośród wielu zmian wprowadzono zmianę poprawiającą bezpieczeństwo pożarowe pracy poprzez wprowadzenie zakazu stosowania recyrkulacji w pomieszczeniach w których jest możliwe nagłe zwiększenie stężenia substancji chemicznych stwarzające zagrożenie, a także w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (§ 38 ust. 3).

OCHRONA OSOBY ZATRUDNIONEJ W POMIESZCZENIU PRACY, W KTÓRYM WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE POŻAROWE LUB WYBUCHOWE

Pracodawcy, którzy zatrudniają  jedną osobę w pomieszczeniu, w którym występuje zagrożenie pożarowe lub wybuchowe są obowiązani wprowadzić obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach (§ 43 ust. 1. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2021.2088)).

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy