Zmiany w gospodarce odpadami i emisji

15 maja 2022

Nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 W zeszłym roku pojawiły się dwie nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wprowadziły kilka zmian. Wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także przyczynić się do zahamowania wzrostu kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. Część zmian weszła w życie w 2021 roku, a część od 1 stycznia 2022 roku. Co wprowadziły nowele ustawy:

  1. Dodano obowiązki wytwórców odpadów komunalnych, zobowiązując ich do selektywnego zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku, a także z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
  2. Wprowadzono możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Pozwoli to na uniknięcie zbiorowej odpowiedzialności za niesegregowanie odpadów i indywidualne rozliczenie segregacji przez poszczególnych  właścicieli lokali, a nie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
  3. Wprowadzono możliwość zastosowania odstępstwa  dla poszczególnych gmin od selektywnego zbierania odpadów. Odstępstwo będzie dotyczyć możliwości łącznego zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, ale po spełnieniu co najmniej trzech warunków określonych w ustawie. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na czas oznaczony.
  4. Wprowadzono nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków jednorodzinnych lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

20 marca 2022

Odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. z 2021 r. poz. 2151 zmienia podejście do odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych w gospodarstwach domowych. Dotychczas odpady te mogły być traktowane jako odpady komunalne. Obecnie ustawodawca zmodyfikował definicję odpadów komunalnych zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Nowe brzmienie definicji odpadów komunalnych ma na celu wskazanie podziału podstawowych źródeł powstawania odpadów komunalnych. Stąd wprowadzona definicja jednoznacznie wskazuje, że odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Aby doprecyzować źródła powstawania odpadów budowlanych i rozbiórkowych została dodana odrębna definicja tych odpadów. W związku z tą zmianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie stanu prawnego do sytuacji, gdy odpady budowlane i rozbiórkowe nie mogą już stanowić odpadów komunalnych.

Zobacz też informację z 17 marca 2022 „Zasady zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wchodzi od 2023-01-01”

18 marca 2022

Rozliczenie emisji z prowadzonej działalności gospodarczej

31 marca mija termin złożenia sprawozdania emisyjnego do urzędu marszałkowskiego. W sprawozdaniu rozliczamy emisje wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej.  Część emisji w świadomości przedsiębiorców jest dobrze utrwalona, np. emisje z kotłów lub samochodów służbowych lub prywatnych używanych do prowadzenia działalności.

17 marca 2022

Zasady zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wchodzi od 2023-01-01

Od 1 stycznia 2023 roku planowane jest wprowadzenie art. 101a w ustawie o odpadach w zakresie właściwego sposobu selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zapis zapewnia wypełnienie niezbędnego minimum w celu właściwego ich zagospodarowania. Przepis przewiduje, że od 1 stycznia 2023 odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać oraz odbierać selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Za nieprzestrzeganie przepisów określonych w art. 101a ustawy o odpadach przewidziano stosowne regulacje w postaci administracyjnych kar pieniężnych, które zostały zaproponowane w art. 194 ust. 1 pkt 6a ustawy o odpadach. Przepisy te również zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

Nowy obowiązek nie będzie dotyczył gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach. Należy podkreślić, że odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

5 marca 2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, Dz. U. z 2021 r. poz. 2151). Wprowadza do polskiego porządku prawnego zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L 155 z dnia 12.06.2019, str. 1).

Art. 9 wymienionej Dyrektywy nakłada obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.

Aby zapewnić wskazane powyżej poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań w projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań. Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. Ustawodawca przewiduje dla tych opakowań określenie podstawowych warunków dotyczących systemu kaucyjnego. Systemu kaucyjnym nie zostaną objęte opakowania szklane jednorazowego użytku gdyż są zbierane w ramach systemów gminnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

W projekcie rozporządzenia:

  • określono znaczenie używanego w rozporządzeniu pojęcia „instalacja” poprzez odesłanie do art. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).
  • wprowadzono obowiązek rozładunku i przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym będącym budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska (w konsekwencji również uciążliwości zapachowych).
  • doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12, z podziałem na frakcję podsitową i nadsitową. Odpady te stanowią doszczegółowienie odpadu wymienionego w katalogu odpadów jako odpady o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Dz.U.2021.2067
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Dz.UE.C.2021.465.11
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (2020/2077(INI))

Podobne wpisy