IV P 73/20

Kierownik a wynagrodzenie za nadgodziny.

Rzadko dostrzeganym problemem są bezpłatne nadgodziny kierowników, które często wynikają z błędnej interpretacji art. 1514 §1 Kodeksu pracy.  7 czerwca 2022 r. sprawą o wzmiankowanej tematyce zajął się Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, który rozpoznawał powództwo  o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych kierownika stacji paliwowej. Wyrok, sygn. akt IV P 73/20, jest istotny dla podobnych spraw. Wskazuje na fakt, iż aby mówić o wyłączeniu prawa do wynagrodzenia należy zwrócić uwagę na 2 elementy wyróżniające grupę kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Pierwszy element stanowi uprawnienia kierownicze takich osób. Nie ma tu znaczenia źródło tych uprawnień (postanowienie umowy, zakres obowiązków, a nawet faktyczne wykonywanie pracy), ani też nazwa stanowiska, lecz to czy dana osoba faktycznie realizuje zadania kierownicze, w szczególności organizuje lub nadzoruje pracę innych pracowników, udziela im zwolnień do pracy lub wpływa na zatrudnianie nowych pracowników. Drugi element stanowi organizacyjnie wyodrębniona komórka, którą ta osoba kieruje. Również nie ma znaczenia nazwa takiej komórki, a nawet jej wielkość, czy też ujęcie jej w schemacie organizacyjnym zakładu. Istotny pozostaje jej faktyczne wyodrębnienie, polegające na ustaleniu zadań danej jednostki, odrębnych od zadań innych komórek.”

Wyrok dostępny jest na stronie orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości pod sygn. akt IV P 73/20, data publikacji 16 sierpnia 2022.

Podobne wpisy