Odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. z 2021 r. poz. 2151 zmienia podejście do odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych w gospodarstwach domowych. Dotychczas odpady te mogły być traktowane jako odpady komunalne. Obecnie ustawodawca zmodyfikował definicję odpadów komunalnych zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Nowe brzmienie definicji odpadów komunalnych ma na celu wskazanie podziału podstawowych źródeł powstawania odpadów komunalnych. Stąd wprowadzona definicja jednoznacznie wskazuje, że odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Aby doprecyzować źródła powstawania odpadów budowlanych i rozbiórkowych została dodana odrębna definicja tych odpadów. W związku z tą zmianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie stanu prawnego do sytuacji, gdy odpady budowlane i rozbiórkowe nie mogą już stanowić odpadów komunalnych.

Zobacz też informację z 17 marca 2022Zasady zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wchodzi od 2023-01-01

Potrzebujesz doradztwa w zakresie gospodarki odpadami? sprawdź naszą ofertę:
https://sekuramedio.pl/gospodarka-odpadami/

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach.

Podobne wpisy