Czy osoba odbierająca rusztowanie po montażu powinna się legitymować uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Zapis §110 ust. 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz.401), nie wskazuje wprost wymogu posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Określa on jedynie, że „Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.”. Kierownik budowy [1] jest wyznaczany do robót budowlanych, które wymagają uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w myśl generalnej zasady ustanowionej w przepisach Prawa budowlanego z 1994 r. (art. 28), że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29-31). Jego uprawnienia budowlane wynikają z zapisów art. 12  ust. 4c Prawa budowlanego.

W przypadku prac na zgłoszenie może nie być wymagane ustanawianie kierownika budowy. Stąd zapis §110 ust. 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych umożliwia odbiór rusztowania przez uprawnioną osobę. Osobę uprawnioną do odbioru rusztowania wyznacza inwestor lub pracodawca. Innym przykładem jest wykorzystanie rusztowania do bieżącej konserwacji urządzeń. Bieżąca konserwacja nie jest robotą budowlaną, co skutkuje, że w tym przypadku nie ma wprost zastosowania rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Odbiór techniczny nakazuje wówczas §109 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844; t.j. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650). Dobrą praktyką a nie obowiązkiem będzie zastosowanie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w zakresie:

  1. wyznaczenia przez pracodawcę osoby uprawnionej do odbioru rusztowania przed oddaniem do użytku
  2. treści protokołu odbioru technicznego.

[1] Art. 22 Prawa budowlanego określa obowiązki Kierownika budowy, jeżeli został wyznaczony. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: (…) 3c) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust.3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Jesteś zainteresowany kompleksowym doradztwem?

Pomożemy Ci się odnaleźć we wszystkich zagadnieniach

Podobne wpisy