INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest dokumentem obligatoryjnie zapewnianym  
i wdrażanym przez właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części, stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. O tym, kto opracuje i wdroży IBP decydują zapisy umowy. Jeżeli w umowie takie zapisy nie zostaną uwzględnione, wówczas cały ciężar przygotowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywać będzie na Właścicielu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera przede wszystkim: 

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, 
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru, sposoby zabezpieczenia prac, sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi, 
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
  • plany obiektów oraz terenu przyległego, 
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. 

Jeżeli już posiadamy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego musimy pamiętać o jej aktualizacji. Aktualizacja dokumentu odbywa się okresowo, co najmniej raz na 2 lata, a także gdy zostaną dokonane zmiany sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: 

1) kubatura brutto budynku lub jego części, stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2

Szczegółowy zakres instrukcji, zasady przechowywania oraz ewentualnego przekazywania do właściwego komendanta PSP są zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719). 

Jeżeli potrzebujesz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY lub zadzwoń pod numer tel. 536 744 998. OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA INSTRUKCJI JUŻ od 500 zł.

Podobne wpisy