STRAŻAK – URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr dokumentu UC118 ), w art. 8 przewiduje zmiany w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie uprawnień rodzicielskich Strażaków. Projekt wdraża a dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019, str. 79). W zapisach projektu przewidziano między innymi:

  1. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do uposażenia,
  2.  zwolnienie od służby z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym,
  3. wysokość uposażenia strażaka w okresie urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego.

Potrzebujesz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem – ZADZWOŃ (536 744 998) lub ZAPYTAJ O OFERTĘ

Podobne wpisy